Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 27/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 530
     Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo...

Kỳ thi giải toán cấp Quốc gia qua internet

Ngày đăng 16/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 563
Để thực hiện chủ đề năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức cuộc thi "Giải toán qua internet" dành cho học sinh phổ thông trên Website: ...

Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo-2010

Ngày đăng 11/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 418
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức...

Thông tư ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Ngày đăng 27/12/2009 | 12:00 | Lượt xem: 490
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của...

Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở

Ngày đăng 17/12/2009 | 12:00 | Lượt xem: 495
CHÍNH PHỦ _____ Sè:          /2009/N§ - CP D ự thảo lần 2 ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 15/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 513
Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; ...

Thông tư ban hành quy định đánh giá, xếp loại đối với học sinh tiểu học

Ngày đăng 15/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 434
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ...

Hướng dẫn dạy học môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học

Ngày đăng 15/09/2009 | 12:00 | Lượt xem: 469
Kính gửi : Ông (bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đánh giá sâu môn Thủ công, Kĩ thuật ở Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 30/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 452
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo     Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm...

Hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học cấp tiểu học và trung học cơ sở

Ngày đăng 14/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 458
Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X và Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới Chương...

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 05/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 472
Q uán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về ti ếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII),...

Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Ngày đăng 18/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 425
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số...

Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày đăng 10/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 402
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ____________________________ ...

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Ngày đăng 10/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 407
Kính gửi:   - Các sở giáo dục và đào tạo                - Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng ...

ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2009

Ngày đăng 06/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 358
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   __________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Quyết định ban hành điều lệ giải cờ vua học sinh toàn quốc 2009

Ngày đăng 04/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 388
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;...

Quyết định ban hành đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009

Ngày đăng 15/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 353
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan...

Quyết định ban hành đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009

Ngày đăng 15/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 452
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan...

Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' giao đoạn 2009-2013

Ngày đăng 12/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 344
- Thực hiện Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội; - Thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối...

Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' giao đoạn 2009-2013

Ngày đăng 12/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 430
- Thực hiện Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội; - Thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối...