Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Quyết định ban hành đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009
Ngày đăng 15/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 303

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBATGTQG ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Đề cương "Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGTQG (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký) 

 

Nguyễn Vinh Hiển