Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A (H1N1)
Ngày đăng 10/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 337

Kính gửi:  - Các sở giáo dục và đào tạo
              
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

            Để phòng chống dịch cúm A(H1N1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2009 và công văn số 6132/BGDĐT – CTHSSV ngày 21/7/2009. Thực hiện Công điện số 1245/CĐ -TTg ngày 25/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A(H1N1), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo, triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách sau đây:

        1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn thể cỏá bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên để tự phòng ngừa và tích cực tuyên truyền phòng, chống cúm A(H1N1) trong gia đình và cộng đồng vào dịp khai giảng năm học mới 2009-2010. Mẫu tài liệu tuyên truyền được gửi kèm công văn này và các tài liệu khác được đăng tải trên Website: www.moh.gov.vn hoặc www.moet.gov.vn.

        2. Xây dựng kế hoạch với những phương án cụ thể để phòng, chống dịch. Khi phát hiện trường hợp nhiễm cúm, cần có biện pháp khẩn cấp để hạn chế sự lây lan đồng thời báo cáo ngay với cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp và cơ quan y tế ở địa phương để được hướng dẫn, quyết định việc tạm thời đóng cửa trường và mở cửa trường trở lại khi đủ điều kiện.

         3. Có phương án huy động cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động cứu hộ, tuyên truyền phòng, chống dịch khi có sự điều động của cơ quan có thẩm quyền.

             Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường quán triệt tinh thần: Không chủ quan - Không hoang mang trong việc phòng chống dịch cúm A(H1N1). Chỉ tiến hành tựu trường, khai giảng năm học mới khi đã thành lập Ban chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1).

             Địa chỉ báo cáo và liên hệ khi cần thiết: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại nóng: 0913.232.426 hoặc 0913.238.197, Email: lqdon@moet.gov.vn hoặc ltkdung@moet.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Vinh Hiển