Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Quyết định ban hành điều lệ giải cờ vua học sinh toàn quốc 2009
Ngày đăng 04/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 369

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 7500/BGDĐT-CTHSSV ngày 18/8/2008 về hướng dẫn thực hiện công tác ngoại khoá và y tế trường học năm học 2008 - 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Cờ vua học sinh toàn quốc - 2009.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc giải.

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Ban tổ chức và các thành viên tham gia giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/cáo);

- TC TDTT - Bộ VH, TT & DL (để p/hợp);

- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.   
                  
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đã ký
 
Nguyễn Vinh Hiển