Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo-2010
Ngày đăng 11/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 377

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khoẻ   Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc, Cúp Milo - 2010.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, các Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài, các thành viên tham dự Giải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;

- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Bộ VHTTDL
(để p/h);
- TW Đoàn TNCS HCM (để p/h);  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để t/h);                      

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 (Đã ký) 
 
Trần Quang Quý