Trang chủ

Bộ GD&ĐT

Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua 'Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực' giao đoạn 2009-2013
Ngày đăng 12/05/2009 | 12:00 | Lượt xem: 377

- Thực hiện Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;

- Thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên;

- Căn cứChương trình phối hợp hoạt động số 02–CTr–BGDĐT-TWHLHPNVN ngày 02/01/2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước;

- Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam số 70/KH/BGDĐT-HKHVN ngày 13/02/2009 về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2009-2013.

I. MỤC ĐÍCH

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam cùng với ngành Văn hóa, thể thao và du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các hoạt động nhằm triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Mỗi ngành, đoàn thể đóng góp vào phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình, thông qua chương trình phối hợp để tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp "trồng người", vì tương lai của mỗi gia đình và tương lai của Tổ quốc.

 2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của phong trào thi đua của mọi cơ sở giáo dục và các cấp Hội ở địa phương.

3. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học đặc biệt nhằm vào mục tiêu phát huy vị trí hết sức quan trọng của gia đình trong việc tạo điều kiện học tập và giáo dục nhân cách cho các em, khai thác tốt nhất mọi chính sách của Nhà nước, sự hỗ trợ của cá nhân hoặc đơn vị để đảm bảo yêu cầu "3 đủ" đối với mỗi học sinh: "đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo", yêu cầu "1 có": "Có chỗ học tập ổn định, thuận tiện" và yêu cầu "3 biết": "biết các chính sách của Nhà nước hỗ trợ việc học tập của con em các gia đình thuộc các vùng miền khác nhau, có hoàn cảnh gia đình khác nhau trong đó có chính sách khuyến khích học nghề đối với con em nông dân; biết nhu cầu lao động và việc làm ở địa phương và vùng lân cận để từ đó quyết định việc học nghề, học đại học, cao đẳng, trung cấp một cách hợp lý; biết chọn các cơ sở học tập và đào tạo phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình".

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.