Trang chủ

Giới thiệu

Hiệu trưởng qua các thời kì
Ngày đăng 20/08/2008 | 12:00 | Lượt xem: 358

+ Từ năm 1961 đến năm 1962: Đồng chí Doãn Đông Giao
+ Từ năm 1962 đến năm 1969: Đồng chí Võ Ký
+ Từ năm 1969 đến năm 1973: Đồng chí Trần Thọ
+ Từ năm 1973 đến năm 1975: Đồng chí Nguyễn Hữu Lễ
+ Từ năm 1975 đến năm 1979: Đồng chí Đặng Anh Thư
+ Từ năm 1979 đến năm 1981: Đồng chí Nguyễn Văn Lượng
+ Từ năm 1981 đến năm 2000: Đồng chí Ngô Thị Ngọc
+ Từ năm 2000 đến năm 2010: Đồng chí Đỗ Thị Nụ
+ Từ năm 2010 đến năm 2017: Đồng chí Nguyễn Thị Tư
+ Từ năm 2017 đến nay      : Đồng chí Vũ Thị Phượng