Trang chủ

Sở GD&ĐT

Mẫu biên bản kiểm tra đầu năm tiểu học
Ngày đăng 20/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 220

Đề nghị các PGD lấy file mẫu biên bản kiểm tra đầu năm để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm tra sắp tới.

ubnd Thành Phố hải phòng                                           cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

         Sở Giáo dục & Đào tạo                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

                ----------------------                                                                     -------------------------------

      Số:        / BBKT- GDTH                                                  Hải Phòng,  ngày      tháng    năm 200

 

 

Biên bản kiểm tra nề nếp đầu năm

 

 Trường :  ..................................................................Quận/Huyện : ...........................................

 

I-Thành phần đoàn kiểm tra

         1 - ……………………………………………………………………………………..........

         2 -…………………………………………………………………………………………...

         3 -…………………………………………………………………………………………...

         4 -…………………………………………………………………………………………...

         5 -……………………………………………………………………………………...........

Đại diện Phòng Giáo dục

         1 -...........................................................................................................................................

         2 -...........................................................................................................................................

Đại diện nhà trường

         1 - ……………………………………………………………………………………..........

         2 -…………………………………………………………………………………………...

         3 -…………………………………………………………………………………………...

         4 -…………………………………………………………………………………………...

II- Các thông tin về nhà trường

1-Đội ngũ : Tổng số CBGV : ………. Trong đó : Biên chế : …… Đủ/ Thiếu : ……GV

                                                            Hợp đồng : ……….GV

Chia ra : CBQL ….; GV đứng lớp : …......(Dạy môn tự chọn: Tiếng anh ….; Tin học ….…..…; Mỹ thuật ….…….; Hát nhạc ………; Thể dục……..….)

 

2-Học sinh : Tổng số …..HS. Trong đó : Khối 1: …….; Khối 2: ……….; Khối 3 ………;

Khối 4 : ………; Khối 5 : ………...; HS Hòa nhập : …………

                      Tổng số lớp : ............Trong đó : Khối 1: …...; Khối 2: …....; Khối 3.......….;

Khối 4 : ………; Khối 5 : ………...; Lớp ghép : …………............................

                   Số HS học 2buổi/ngày: ........... Tỷ lệ ........%. Trong đó bán trú : ............Tỷ lệ: ........%

                  Số HS học môn tự chọn : Tiếng anh: .........Tỷ lệ : .......%, Tin học : ........Tỷ lệ : ......%

 

3-Cơ sở vật chất - Thiết bị dạy học

Số phòng học: Tổng số ........…Trong đó: Phòng kiên cố:………..;Phòng cấp 4:…….; Phòng đạt chuẩn : ………( Tỷ lệ ……….% )

Phòng chức năng: Thư viện ….…; Phòng Thiết bị ĐDDH .......; Phòng Tin học ...........;

Phòng Ngoại ngữ …; Phòng Đoàn Đội …; Phòng Y tế. ….; Phòng Truyền thống……;

Phòng khác : …………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Số máy tính: ……….Số máy dành cho HS học…………………………………………

Máy chiếu đa năng :  ……………………; Máy soi vật thể : ………………………….

   III- Kết quả kiểm tra

1-Công tác quản lý chỉ đạo

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xếp loại : ...........................

2-Công tác chuyên môn

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kết quả dự giờ : Tổng số ......tiết. Trong đó: Tốt ...........(.........%); Khá ...........(.........%);             TB.... : Tổng........(.......%);  CĐ...........%)

Kết quả kiểm tra hồ sơ giáo viên: Tổng số..............Trong đó: Tốt...............(..........%)

                                                          Khá ...........(.........%); TB............(.......%);  CĐ...........%) 

                                                                                                                     Xếp loại : ...........................                         

3-Công tác Bán trú – Dạy 2 buổi/ ngày

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                            Xếp loại : ...........................

4-Nề nếp Xanh - Sạch -  Đẹp

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                            Xếp loại : ..........................

IV- Kết luận của đoàn kiểm tra

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

                                                                                                  Xếp loại chung: ..........................

V- ý kiến của nhà trường

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                   Hiệu trưởng                                         T.M đoàn kiểm tra

                            (Kí, đóng dấu)