Trang chủ

Sở GD&ĐT

Triển khai nhiệm vụ năm học GD tiểu học 2008-2009
Ngày đăng 03/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 168

 

 

 ubnd Thành Phố hải phòng                                   cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

   Sở Giáo dục và Đào tạo                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                   -----------                                                                       -----------------

           Số :         / GDĐT-TH                                                      

   V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ                       Hải Phòng ngày 24  tháng  8 năm 2008

       năm học 2008-2009

 

 

                                                                                                                         

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2008 - 2009

giáo dục tiểu học

 

Năm học 2008-2009 là năm học thứ hai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", năm học thứ ba thực hiện cuộc vận động "Hai không" trong giáo dục, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tám gương đạo đức, tự học và sáng tạo của ngành".

 Năm học với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Căn cứ vào chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục năm học 2008-2009.

Căn cứ tình hình đặc điểm chung của ngành, căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học với cấp Tiểu học, Sở GD&ĐT triển khai, xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho giáo dục Tiểu học Hải Phòng năm học 2008 -2009 với những nội dung cơ bản sau:

 

 

A.   Nhiệm vụ chung

 

 

Năm học 2008-2009, giáo dục Tiểu học Hải Phòng tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lồng ghép với cuộc vận động "Hai không" của ngành. Chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lí chỉ đạo, ổn định chất lượng giáo dục.

Củng cố thành tựu phổ cập giáo dục Tiểu học – Chống mù chữ, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao.

 

 

B. Nhiệm vụ cụ thể

 

I. Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lồng ghép với cuộc vận động chống và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Hai không" của ngành, nâng cao đạo đức, nhân cách nhà giáo.

        

Thực hiện chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục năm học 2008-2009, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

        Các Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học triển khai nội dung các cuộc vận động gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh; tiếp tục giới thiệu, học tập về thân thế, sự nghiệp và đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm  pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống.

         Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh hoặc người khác, vi phạm qui định về các hành vi không được làm đối với nhà giáo tại Điều 75 của Luật Giáo dục năm 2005.

 

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học:

1-Thực hiện kế hoạch giáo dục.

1.1 Đối với các trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày

 Năm học 2008-2009, giáo dục Tiểu học tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Kế hoạch dạy học : Thời lượng tối đa 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : 4 tiết/tháng, được thực hiện tích hợp, lồng ghép các môn: Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, Âm nhạc theo hướng dạy học phù hợp điều kiện thực tế địa phương (Truyền thống văn hóa, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

 

          1.2 Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày

Buổi học thứ nhất: áp dụng như đối với trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày.

Buổi học thứ hai : Thời lượng tối đa 15tiết/ tuần cho buổi học thứ hai và xếp thời khoá biểu theo "Hướng dẫn về dạy học 2 buổi/ngày và trên 5 buổi/tuần" tại Công văn số 914/TH ngày 8/9/2006 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng.

 

 

2-Biên chế năm học.

  Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày16/7/2008 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Hải Phòng, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng xây dựng và thực hiện biên chế năm học 2008 – 2009 của giáo dục Tiểu học như  sau :

- Ngày tựu trường:  21/8/2008. 

        - Ngày khai giảng năm học: 5/9/2009.

        - Ngày kết thúc năm học: 31/5/ 2009.

- Học kì 1 từ 21/8/2008 đến 31/12/2008. Trong đó 18 tuần thực học, 1 tuần cho các hoạt động khác và nghỉ học kỳ.

- Học kì 2 bắt đầu từ 02/01/2009 đến 25/5/2009. Trong đó thực học 17 tuần, thời gian còn lại cho các hoạt động khác và nghỉ tết Nguyên đán.

  Thời gian học sinh nghỉ cuối học kì 1 sẽ tổ chức các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn với trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng năng lực sử dụng đồ dùng dạy học, trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác dạy học, quản lí học sinh cho giáo viên.

  Trong hè, các Phòng giáo dục chỉ đạo hướng dẫn ôn tập cho học sinh yếu lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và hướng dẫn ôn tập, kiểm tra lần 2, xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 chưa được xét hoàn thành chương trình tiểu học lần 1, chậm nhất là 31/7/2009 và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong hè. 

 

III. Chương trình, sách, thiết bị dạy học.

1-Chương trình

Thực hiện chương trình các môn học một cách linh hoạt, mang tính vừa sức, phù hợp với thực tiễn giáo dục tiểu học Hải Phòng theo đúng tinh thần Công văn 896/BGDĐT-GDTH ngày 13/2/2006.

Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thủ công, Kĩ thuật, Thể dục và hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thực tiễn của địa phương, nhà trường, coi trọng thực hành vận dụng, giảm các yêu cầu về kỹ thuật; hình thức dạy học linh hoạt, tích hợp lồng ghép các nội dung hoạt động, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Chương trình các môn tự chọn Ngoại ngữ, Tin học thực hiện theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2003.

          Với nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện Công văn số 5982/BGDĐT-GDTH ngày 07/7/2008. Đối với lớp 4, lớp 5 dạy theo cuốn" Kể chuyện lịch sử, địa lí HảI Phòng".

 

2-Sách

Sách dùng cho học sinh thực hiện theo quy định tối thiểu đối với mỗi học sinh tại Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với môn Tin học, sử dụng các cuốn "Cùng học tin học" quyển 1 và quyển 2 và quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục.

        Đối với môn Tiếng Anh, các quận/huyện có thể lựa chọn các bộ sách phù hợp để đưa vào giảng dạy trong nhà trường : bộ sách "Let"s Learn English" quyển 1 quyển 2 và quyển 3 của Nhà xuất bản Giáo dục; bộ sách "Let"s Go" của Oxford; bộ sách "Tiếng Anh" của Trung tâm Công nghệ giáo dục.

        Dạy Lịch sử - Địa lý địa phương thông qua cuốn "Kể chuyện Lịch sử - Địa lý Hải Phòng" của Nhà xuất bản Giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo-Hội khoa học tâm lí- Giáo dục Hải Phòng biên soạn.

          Thực hiện công văn số 7318/BGDĐT-VP ngày 12/8/2008 của Bộ GD&ĐT về việc "Tổ chức tuần lễ quyên góp sách giáo khoa cũ cho thư viện trường học". Các trường tiểu học tổ chức tuần lễ tặng sách giáo khoa cũ cho thư viện trường học.

Các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung để học sinh nghèo có thể mượn sách tại thư viện. Hướng dẫn học sinh về việc sử dụng sách, vở để học sinh không phải mang theo nhiều sách vở khi tới trưòng.

          Giáo viên phụ trách lớp phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hướng dẫn, nhắc nhở học sinh mang và sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập theo đúng thời khóa biểu hàng ngày.

 

3-Thiết bị dạy học

        Tổ chức kiếm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có để có kế hoach sửa chữa và bổ sung.

        Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị, từ đó có những giải pháp khắc phục những hạn chế, phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

        Khuyến khích sử dụng nhưng không lạm dụng các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử, phải đáp ứng yêu cầu của nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học và sách giáo khoa.

        Tổ chức thi sử dụng thiết bị dạy học, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học.

 

IV. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy học

1-Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học

        Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình Tiểu học, nắm vững tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và bộ tài liệu phương pháp dạy học các môn học của Bộ.

        Thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.

        Tiếp tục thực hiện văn bản 896/BGDĐT-GDTH ngày13/2/2006 về đổi mới công tác quản lí, phân quyền tự chủ và tăng cường trách nhiệm cho hiệu trưởng và giáo viên; Trong các giờ lên lớp giáo viên chủ động phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng của học sinh.

Tiếp tục đổi mới cách soạn giáo án để mỗi giáo viên có thể dạy học theo từng nhóm đối tượng học sinh trong lớp mình phụ trách, không máy móc, rập khuôn, hình thức, không chạy theo thành tích.

Khuyến khích giáo viên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

 

2-Đánh giá, xếp loại học sinh.

Việc đánh giá xếp loại học sinh được thực hiện theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 9890/BGDĐT-GDTH ngày 17/9/2007 của Bộ.

Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá đối với các môn học, đặc biệt là các môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lí theo tinh thần giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng nhiều, nhớ nhiều sự kiện.

 Đối với môn Thủ công, Kĩ thuật đánh giá trên tinh thần đánh giá sâu về tính sư phạm, tính khả thi và tính hiệu quả của môn học.

Đối với môn Tin học, do đặc thù bộ môn cần quan tâm kết hợp các hình thức kiểm tra lí thuyết và thực hành trong kiểm tra, đánh giá.

Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, bảo đảm kết quả kiểm tra, đánh giá đúng thực chất.

Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm ở tất cả các khối lớp để phân loại đối tượng, trên cơ sở đó giúp giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy và xác định phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh trong lớp.

Cuối lớp 5 các trường tổ chức kiểm tra chất lượng theo sự chỉ đạo của Bộ và xét công nhận "Hoàn thành chương trình tiểu học" cho học sinh lớp 5 theo Công văn số 5276/BGDĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình Tiểu học học lại lớp 5 các trường có thể bố trí lớp riêng để dạy hai môn Toán và Tiếng Việt (sẽ có hướng dẫn riêng về nội dung giảng dạy )

         

 

3-Dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục học sinh khuyết tật

        3.1 Dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

        Huy động và hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ra lớp học, không để trẻ em thất học. Tổ chức các lớp học linh hoạt với kế hoạch dạy học và thời khóa biểu phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương; chương trình học tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán; thông qua các môn học khác để dạy và rèn kĩ năng nói, đọc, viết và tính toán. Căn cứ vào số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ.

Việc kiểm tra, đánh giá tập trung vào các yêu cầu cơ bản cần đạt của hai môn Toán và Tiếng Việt, chú trọng đến sự  tiến bộ của học sinh trong việc rèn luyện và nắm bắt kiến thức, kĩ năng các môn học. Căn cứ vào kết quả kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt có thể nhận các em vào học tại các trường tiểu học trên địa bàn, nếu các em có nhu cầu.          

Việc công nhận hoàn thành Chương trình tiểu học đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện theo văn bản số 5276/BGDĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xác nhận hoàn thành Chương trình tiểu học.

 

3.2 Giáo dục cho học sinh khuyết tật

        Tiếp tục thực hiện Quy định về Giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật ban hành theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 2292/BGDĐT- GDTH ngày 19/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục trẻ khuyết tật năm 2008.

        Nhà trường huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong dạy học hoà nhập trẻ khuyết tật. Phối hợp với các trường nuôi dạy trẻ Khiếm thị, Khiếm thính để giáo dục và hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật theo các hình thức tập trung, hoà nhập.

        Đối với trẻ khuyết tật nặng, giáo viên chỉ cần lựa chọn một số môn học phù hợp năng lục của các em để dạy. Các môn còn lại tổ chức để các em được tham gia và chỉ đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Không xem đối tượng học sinh này là ngồi nhầm lớp.

 

V. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia

1-Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGD-TH-ĐĐT)

Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật ra lớp chuyên biệt hoặc hoà nhập. Phối hợp với 2 trường chuyên biệt huy động, duy trì và nuôi dạy các em khuyết tật đặc biệt, không để học sinh bỏ học.

Có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ không để học sinh lưu ban nhiều ở các lớp.

Điều tra thu thập thông tin, nắm đối tượng trẻ trong độ tuổi tại địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Tiến hành đánh giá PCGD-TH- ĐĐT hàng năm, rà soát lại các tiêu chí phổ cập để có kế hoạch khắc phục những yếu kém, đảm bảo giữ vững, nâng cao kết quả phổ cập.

Duy trì, bảo quản các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, theo dõi số lượng chuyển đi, chuyển đến, cập nhật hồ sơ sổ sách thường xuyên.

 

2-Xây dựng và đánh giá trường tiểu học theo Chuẩn quốc gia, trường xanh- sạch- đẹp, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Đối với các trường chưa đủ điều kiện công nhận trưòng tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thực hiện đánh giá theo qui định về Mức chất lượng tối thiểu của các trường, điểm trường ở tiểu học.

 Đối với các trường đã đạt chuẩn mức 1, sau 5 năm cần tiếp tục củng cố, nâng cấp, tiến hành kiểm tra, rà soát đề nghị công nhận lại và lập kế hoạch cụ thể, tham mưu với địa phương đầu tư cho chất lượng để đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 2.

        Tổng kết giải pháp xây dựng trường chuẩn, phổ biến kinh nghiệm ở cấp quận, huyện và cấp thành phố. Trong năm học, phấn đấu mỗi quận/huyện đều xây dựng thêm 1 trường chuẩn. Lựa chọn đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia ở mức 2.

        Các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng, kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành phố và của Quận/Huyện đến hiệu trưởng các trường. Động viên các trưòng tự nguyện tham gia phong trào, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện ở cơ sở.

        Có ý thức thường xuyên xây dựng, giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp, an toàn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ học, các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, tạo môi trường thân thiện cho học tập và sinh hoạt của học sinh.

Trên cơ sở giảng dạy Lịch sử và Địa lí địa phương, giáo dục học sinh biết chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng ở địa phương.

 

VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

1- Công tác thanh tra, kiểm tra

Tăng cường công tác chỉ đạo thanh tra, kiểm tra chuyên môn và quản lí chất lượng giáo dục của trường tiểu học. Kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực, hiện tượng vi phạm các qui định của thành phố, của ngành.

        Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đi sát cơ sở để kịp thời phát hiện, tiếp nhận và tổng kết những bài học hay của các Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường tiêủ học; giúp cơ sở uốn nắn, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, khắc phục những yếu kém trong quản lí.

        Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình và sách giáo khoa, trong đó chủ yếu là đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá.

        Các trường xây dựng kế hoạch chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương ngay từ những ngày đầu năm học; thực hiện bàn giao học sinh lớp do mình phụ trách cho giáo viên dạy năm học tiếp theo để thực hiện tốt việc dạy và giáo dục học sinh; lập biên bản bàn giao và báo cáo hiệu trưởng về chất lượng học sinh ở lớp được giao nhận, lưu vào hồ sơ nhà trường.

Triển khai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tăng quyền chủ động cho cơ sở trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục. Chủ trương này cần được tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn trong năm học 2008 – 2009 mà trọng tâm là giao quyền chủ động trong thực hiện chương trình, phương pháp dạy học các môn học phù hợp đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường.

 

2- Thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên

Thực hiện đánh giá xếp loại giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là cơ sở để bình xét các danh hiệu, đồng thời là căn cứ để giáo viên tự đánh giá và xác định nội dung, kế hoạch phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, nhân cách nhà giáo.

 

3- Công tác bồi dưỡng giáo viên

Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trong năm học, trong hè theo kế hoạch bồi dưỡng của Bộ.

Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên về lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là tin học, ngoại ngữ.

Tổ chức cho giáo viên và Cán bộ quản lí tiểu học tham gia học tập bồi dưỡng với sự giúp đỡ của tổ chức WUSC về các vấn đề phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lí giáo dục và Tiếng Anh.

Cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học Hải Phòng phấn đấu theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tăng cường tự học, tự bồi dưỡng đáp ứng mức 2, mức 3 của Chuẩn. 

Tổ chức giao lưu học tập giữa các trường, các phòng giáo dục và các tỉnh bạn. Phối hợp với Thành đoàn tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên Tổng phụ trách.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Luật giáo dục năm 2005, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các văn bản liên quan đến giáo dục.

 

VII. Một số hoạt động khác

1- Tăng cường cơ sở vật chất

Tổ chức bảo quản, sử dụng tốt các trang thiết bị của Sở và Dự án PTGVTH cung cấp cho các trường và Phòng Giáo dục. Thực hiện đưa tủ đồ dùng, tủ sách xuống lớp .

Tăng cường xây dựng phòng học chuẩn, các phòng học tin học, ngoại ngữ, hát nhạc, mỹ thuật.            

Tăng phòng học kiên cố; tăng phòng học chuẩn; trang trí lớp học đúng qui định. Không để học sinh phải học tập, sinh hoạt tại các phòng quá xuống cấp có nguy cơ gây hại tới học sinh.

 

2- Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục.

 Tiếp tục tiến hành đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, thực hiện nội dung chương trình, sách giáo khoa, thiết bị dạy học trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa ở các khối lớp, các môn học.

Nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuỏi học sinh ở mỗi địa phương giúp các em tự tin trong học tập.

 

3- Tăng cường chất lượng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và nuôi dạy bán trú.

        Tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài tập ngay tại lớp, tuyệt đối không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà đối với học sinh học 2 buổi/ngày.

Các trường, lớp tổ chức học bán trú cho học sinh phải đặc biệt lưu ý đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn cho mỗi bữa ăn của học sinh.

Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và các điều kiện khác để nâng cao tỷ lệ dạy học 2 buổi/ngày, coi đó là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong phát triển giáo dục ở địa phương.

Tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để các bậc cha mẹ học sinh, các cấp lãnh đạo hiểu và thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện tăng tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, hạn chế sự thiếu hiểu biết dẫn đến hiểu lầm, thắc mắc, khiếu kiện.

          Vận dụng hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo về học 2 buổi/ngày (10 buổi/ tuần) và nuôi bán trú theo Công văn số 914/TH ngày 8/9/2006, dạy đúng chương trình, học tập, sinh hoạt, vui chơi, ăn, ngủ an toàn, khoa học.

          Các trường cần thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư Liên tịch số 08/2008/BYT-BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo và hưóng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về "Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục".

 

4- Triển khai mạnh mẽ hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin

           Hưởng ứng năm học với chủ đề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng thêm số trường tiểu học được nối mạng, khai thác mạng Intenet. Phổ cập tin học, sử dụng máy vi tính cho giáo viên, xây dựng và sử dụng giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Triển khai rộng dạy tin học trong học sinh tiểu học, tăng cường dạy ngoại ngữ ở tiểu học. Tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khoá, xây dựng góc ngoại ngữ tại các trường tiểu học.

 

5- Tổ chức các hoạt động giao lưu học sinh, giáo viên

Tạo mọi điều kiện để tổ chức các hoạt động giao lưu trong học sinh, giáo viên cấp trường, cấp quận/huyện và cấp thành phố :

                -Viết chữ đẹp trong giáo viên và học sinh

                   - Học sinh giỏi các môn

                - Các hoạt động giáo dục môi trưòng, an toàn giao thông, quyền và bổn phận của trẻ em…..

        Phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng tổ chức thi giáo viên Tổng phụ trách giỏi.

        Tổ chức thi giáo viên giỏi thành phố để tôn vinh đội ngũ giáo viên dạy giỏi, chọn giáo viên tham gia giao lưu giáo viên giỏi quốc gia và nâng cao chất lượng đội ngũ.

 

6- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

        Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức các hoạt động ngoại khoá, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các đoàn thể, doanh nghiệp để chăm lo, phát triển các điều kiện học tập, giáo dục toàn diện cho học sinh.

        Tổ chức tốt các hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống nhà trường, quê hương, về Đảng, về Bác Hồ theo điều kiện cụ thể của từng trường, đảm bảo thiết thực, phù hợp với học sinh.

        Đưa công tác giáo dục môi trường vào các trường tiểu học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trang trí lớp, trồng hoa, cây xanh, xây dựng và bảo quản khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh… tạo cảnh quan trưòng, lớp xanh – sạch - đẹp.

Tiếp tục triển khai các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông theo hướng lồng ghép cùng các môn học, kết hợp sử dụng các tài liệu đã có để nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc răng miệng, giáo dục thể chất cho học sinh.

 

7- Thực hiện báo cáo định kì, đột xuất đúng thời gian, đúng qui định, các thông tin, số liệu đảm bảo chính xác.

 

Năm học 2008 – 2009 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " và là năm cuối cùng thực hiện cuộc vận động "Hai không" với năm nội dung trọng tâm là : nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo, tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp và lối dạy đọc chép.

Năm học với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Căn cứ vào hướng dẫn trên, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đối với giáo dục tiểu học và chỉ đạo triển khai tới các trường tiểu học taị địa phương.

Quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc cần phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và xử lí kịp thời.

 

 

 

     Nơi nhận:

-Vụ GDTH

-Các PGD&ĐT

-Lưu

 

         kt. giám đốc

                              phó giám đốc

 

(Đã Ký)

               

 

                     Nguyễn Xuân Trường

 

.