Trang chủ

Sở GD&ĐT

Huong dan tong ket 5 nam phong trao "Gioi viec truong - Dam viec nha" giai doan 2005 - 2009 ; Chuong trinh cong tac nu cong nam 2009
Ngày đăng 04/02/2009 | 12:00 | Lượt xem: 199

Năm 2009 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2009), 20 năm phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (1989 - 2009), 60 năm thành lập Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam (1949 - 2009), Công đoàn Giáo dục Hải Phòng chọn chủ đề năm 2009 là năm "Tôn vinh nữ Nhà giáo"; Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ thành phố, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hải Phòng hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", giai đoạn 2005 - 2009 như sau :

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổng kết, đánh giá kết quả, tìm ra nguyên nhân thành công và những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và triển khai phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2005 - 2009, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu của phong trào trong giai đoạn tiếp theo 2010-2015.

- Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân nữ nhà giáo xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm qua, nhằm động viên, khích lệ các nữ nhà giáo tích cực học tập, lao động, sáng tạo, thi đua dạy tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình trong toàn ngành, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ và nâng cao chất lượng của phong trào trong những năm tiếp theo.

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức nhằm tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tôn vinh các nữ nhà giáo và lao dộng trong ngành.

 II- NỘI DUNG TỔNG KẾT

1- Công tác chỉ đạo

- Làm rõ vai trò của Ban nữ công và các cấp công đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đăng ký và thực hiện có hiệu quả phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà".

- Những thuận lợi,  khó khăn trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

2- Kết quả của phong trào

Đánh giá kết quả phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2005 - 2009 theo những định hướng sau :

2.1 Giỏi việc trường :

- Thi đua dạy giỏi, công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

- Phong trào phụ nữ tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đi mới Giáo dục & Đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý điều hành ở tất cả các cấp học, ngành học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường.

- Tích cực tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, viết SKKN, các hoạt động của đoàn thể, đoàn kết nhất trí xây dựng nhà trường và đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa.

- Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

2.2- Đảm việc nhà

Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, nghiêm túc thực hiện pháp lệnh dân số, xây dựng gia đình theo chuẩn mực "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững", xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.

3- Rút ra những kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và triển khai phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2005 - 2009, đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", đề xuất các giải pháp chỉ đạo công tác nữ cho phù hợp với thực tiễn của Giáo dục & Đào tạo trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập.

4- Biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình trong 5 năm qua.

III - THỜI GIAN TỔNG KẾT

- Công đoàn cơ sở :         Từ  5/3 đến 8/3/2009

- CĐGD  quận, huyện :   Từ  tháng 3 đến tháng 10/2009

- CĐGD  thành phố :       Tháng 11 năm 2009

IV- HƯỚNG DẪN ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI TRÌNH XÉT DUYỆT DANH HIỆU THI ĐUA "GIỎI VIỆC TRƯỜNG - ĐẢM VIỆC NHÀ" CÁC CẤP

1- Đối tượng : Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" được xét tặng cho các đối tượng sau :

- Nữ cán bộ, giáo viên, chuyên viên và lao động (gọi chung là nữ nhà giáo) đang trực tiếp giảng dạy, công tác tại các đơn vị thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng.

- Nữ nhà giáo nghỉ sinh con trong diện (con thứ nhất và con thứ hai). Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt gia đình nhà giáo văn hóa.

- Nữ nhà giáo chưa chưa lập gia đình hoặc chưa có con, nếu đạt lao động tiên tiến, vẫn thực hiện tốt trách nhiệm người con, người vợ, người chị, người em trong gia đình, xây dựng gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

- Nữ nhà giáo có thuê người giúp việc, nếu đạt lao động tiên tiến, biết tổ chức, quản lý tốt gia đình, thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ, người bà nội, bà ngoại, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình nhà giáo văn hóa.

2- Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (Theo hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

2.1- Đối với cá nhân :

* Giỏi việc trường :

* Công tác chuyên môn :

Có trình độ chuyên môn vững vàng, thực hiện nghiêm túc qui chế, qui định về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học và quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo.

* Công tác bồi dưỡng :

Thường xuyên tự học tập và tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng nâng cao năng lực phẩm chất và bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.

* Công tác xây dựng đơn vị :

Gương mẫu thực hiện các quy chế hoạt động của trường học và cơ quan, xây dựng tập thể, đơn vị đoàn kết nhất trí, phát triển vững mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường và cơ quan.

* Đảm việc nhà :

- Xây dựng gia đình văn hóa no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, nuôi con khỏe, dạy con ngoan học giỏi thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, mỗi cặp vợ chồng thực hiện tốt mô hình gia đình ít con, 1 hoặc 2 con.

- Xây dựng kinh tế gia đình phát triển, gương mẫu tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, đoàn kết quan tâm tới mọi người nơi công tác, khu dân cư và trong xã hội.

2.2- Đối với tập thể : Danh hiệu tập thể nữ "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" được xét tặng cho các tập thể đạt được các tiêu chí sau :

- Có số lao động nữ chiếm từ 30% trở lên so với tổng số CNVC.LĐ của đơn vị.

- CĐCS có phát động, tổ chức cho nữ nhà giáo đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", có sơ kết bình bầu danh hiệu hàng năm.

3. Nguyên tắc, quy trình xét duyệt danh hiệu thi đua

3.1. Nguyên tắc :

Việc xét duyệt phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đảm bảo quy trình xét duyệt.

3.2. Quy trình xét duyệt

Từng cá nhân căn cứ tiêu chuẩn "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", tự nhận danh hiệu, tổ nữ công góp ý, bình bầu, tổng hợp kết quả, gửi danh sách lên BCH Công đoàn cơ sở và hội đồng xét duyệt.

3.2.1- Thành lập Hội đồng xét duyệt

a) Cấp cơ sở : Chủ tịch công đoàn ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt gồm : BCH Công đoàn, Trưởng ban nữ công, tổ trưởng công đoàn và mời đại diện Ban giám hiệu tham gia.

b) Cấp quận, huyện : Chủ tịch CĐGD quận, huyện ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt gồm: Ban Thường vụ CĐGD, Trưởng ban nữ công và mời đại diện lãnh đạo PGD tham gia.

c) Cấp thành phố : Chủ tịch Công đoàn ngành ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt gồm : Ban Thường vụ, trưởng, phó ban nữ công Công đoàn ngành.

3.2.2- Nội dung xét duyệt

a) Xét duyệt công nhận danh hiệu

Hội đồng xét duyệt các đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, tổ chức xét duyệt công nhận danh hiệu theo 3 cấp :

- Cấp cơ sở : gồm những nữ nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" từ  2 - 3 năm, trong đó có 2 năm liên tục và năm 2009 được công nhận.

- Cấp thành phố : gồm những nữ nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" từ 3 - 4 năm, trong đó có 3 năm liên tục và năm 2009 được công nhận.

- Cấp Trung ương : gồm những nữ nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm liên tục, hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp nhiều năm gần đây, hoặc có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, trong công tác quản lý và được tập thể suy tôn.

* Lưu ý : Ở một số đơn vị mới thành lập hoặc do điều kiện khó khăn, không thường xuyên tổ chức xét duyệt công nhận hàng năm, có thể lấy kết quả trong bình xét chuyên môn để làm căn cứ bình bầu danh hiệu.

b) Xét duyệt đề nghị cấp giấy chứng nhận danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" các cấp :

1) Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp Trung ương theo tỉ lệ không quá 10% trên tổng số nữ nhà giáo của đơn vị được công nhận.

2) Công đoàn Giáo dục Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp thành phố theo tỉ lệ không quá 10% trên tổng số nữ nhà giáo của đơn vị được công nhận.

3) Liên đoàn Lao động thành phố cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp thành phố theo tỉ lệ không quá 10% trên tổng số nữ nhà giáo của đơn vị được công nhận.

* Lưu ý : Những cá nhân được chọn cấp giấy chứng nhận "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" các cấp phải là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân được công nhận danh hiệu.

 3- Thời gian xét duyệt tổ chức Hội nghị biểu dương các cấp

- Công đoàn cơ sở :       T  01/3  -  08/3/2009.

- CĐGD quận, huyện :  Từ  tháng 3 đến tháng 10/2009

- CĐGD thành phố :   Từ  15/10 -  20/11/2009 (Số lượng đại biểu dự Hội nghị biểu dương cấp thành phố sẽ có quyết định phân bổ riêng).

V- Khen thưởng :

Các cấp Công đoàn căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng cho phù hợp : Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận hoặc ghi vào sổ vàng danh dự, hoặc khen thưởng bằng hiện vật.

* Cấp cơ sở :

- Đối với các Trường Trung cấp, THPT, Trung tâm giáo dục và đơn vị trực thuộc : Chủ tịch công đoàn ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp cơ sở và thưởng những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

- Đối với các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS : Chủ tịch Công đoàn ra quyết định thưởng cho những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân được công nhận danh hiệu.

* Cấp quận, huyện :

- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các quận, huyện ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp cơ sở và tặng giấy khen cho cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân được chọn về dự hội nghị biểu dương, tôn vinh tại quận, huyện.

- Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tặng giấy khen cho một số cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân được chọn về dự hội nghị biểu dương, tôn vinh tại quận, huyện.

* Cấp thành phố : 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm.

- Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tặng giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân được chọn về dự hội nghị biểu dương tại thành phố.

3. Thủ tục, hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ khen thưởng và cấp giáy chứng nhận

3.1. Thủ tục, hồ sơ :

- Tờ trình của BCH Công đoàn, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

- Danh sách trích ngang thành tích của các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị công nhân danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" cấp Trung ương và thành phố.

3.2. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng và danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận :  Các hồ sơ trên nộp về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, chậm nhất là ngày 10/10/2009.

VI- KINH PHÍ

-  Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng ở các cấp huy động từ các nguồn :

+ Hỗ trợ của chuyên môn

+ Xã hội hóa : vận động sự tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp...

+ Kinh phí hoạt động của công đoàn.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao cho Ban chấp hành Công đoàn các cấp căn cứ hướng dẫn, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch xét duyệt và tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh trang trọng, ý nghĩa.

- Nhận được hướng dẫn, đề nghị các cấp Công đoàn báo cáo với cấp uỷ, chuyên môn đồng cấp phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, tiến độ và đúng mục đích, ý nghĩa. Nếu có vướng mắc, phản ánh về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng để xem xét, giải quyết.

*Nơi nhận :                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- CĐGD Việt Nam )    Để                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- LĐLĐ Hải Phòng ) báo cáo

- Ban vì sự tiến bộ nữ ngành GD.ĐT (Để phối hợp)

- CĐGD quận, huyện )              Để

- CĐ các đơn vị trực thuộc) thực hiện                                          Đặng Thúy Liên

- Lưu CĐN