Trang chủ

Sở GD&ĐT

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2008-2009
Ngày đăng 15/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 196

Công văn số 1249/GDĐT-KT về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2008-2009

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 1249 /GDĐT-KT&KĐ

V/v: Khảo sát chất lượng các môn văn hoá

đầu năm học 2008- 2009

Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2008

             Kính gửi: Các ông (bà)

                                                     - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

                                                   - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;

                                                   - Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

                        Thực hiện chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2008-2009; Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thời gian năm học 2008 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Để đánh giá được chính xác, khách quan chất lượng của học sinh, trên cơ sở đó các đơn vị giáo dục có những biện pháp tích cực thực hiện cuộc vận động Hai khôngggg với 4 nội dung 'Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp (học sinh ngồi sai lớp)', Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT), Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX) thực hiện việc khảo sát chất lượng các môn văn hoá đầu năm học 2008- 2009 như sau:

1. Đối tượng khảo sát

1.1. Giáo dục tiểu học: Khảo sát tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 5;

1.2. Giáo dục trung học cơ sở (THCS): Khảo sát tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 9;

1.3. Giáo dục trung học phổ thông: Khảo sát tất cả học sinh từ lớp 11 đến lớp 12.

2. Các môn tiến hành khảo sát

2.1. Giáo dục tiểu học: Khảo sát các môn Toán, Tiếng Việt.

2.2. Giáo dục THCS

- Lớp 7, 8: Khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

- Lớp 9: + Khối THCS khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

+ Khối bổ túc THCS khảo sát các môn Toán, Ngữ văn.

2.3. Giáo dục THPT

- Khối THPT khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí;

- Khối bổ túc THPT khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

3. Lịch khảo sát và thời gian làm bài

3.1. Lịch khảo sát

Lịch khảo sát từ ngày 01/10/2008 đến ngày 10/10/2008. Lịch cụ thể do trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc TT GDTX, hiệu trưởng trường THPT quyết định và báo cáo về Sở GD&ĐT (qua phòng Khảo thí, KĐCL&QLNCKH).

3.2 Thời gian làm bài

a. Đối với lớp 2, 3, 4, 5

Thời gian làm bài môn Toán: 40 phút; Môn Tiếng Việt: 60 phút;

b. Đối với lớp 7, 8, 9

Thời gian làm bài môn Toán: 90 phút; Môn Ngữ văn: 90 phút; Môn Ngoại ngữ: 45 phút;

b. Đối với lớp 11 và lớp 12

Thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn là 90 phút; thời gian làm bài của các môn còn lại của lớp 11 là 45 phút, thời gian làm bài các môn còn lại của lớp 12 là 60 phút.

4. Tổ chức khảo sát

4.1. Đề khảo sát

4.1.1. Ra đề khảo sát

- Phòng GD&ĐT ra đề các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thuộc khối lớp 9 THCS và các môn Toán, Tiếng Việt lớp 5;

- Trường tiểu học ra đề các môn Toán, Tiếng Việt thuộc các khối 2, 3, 4;

- Trường THCS ra đề các môn thuộc khối 7, 8 các môn còn lại thuộc khối 9;

- TT GDTX có học sinh lớp 9 ra đề các môn Toán, Ngữ văn khối 9 bổ túc THCS.

- Trường THPT, TT GDTX ra đề các môn thuộc khối 11 và 12.

4.1.2. Cấu trúc đề khảo sát

- Đối với các khối lớp thuộc cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở và lớp 11, đề khảo sát gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận trong đó, phần trắc nghiệm 3 điểm; phần tự luận 7 điểm.

- Đối với lớp 12 THPT và BT THPT đề khảo sát môn Ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

4.1.3. Giới hạn kiến thức khảo sát

Khảo sát kiến thức theo phân phối chương trình của học kỳ II năm học trước và kiến thức của 03 tuần đầu năm học 2008 2009.

4.2. In, sao đề và đáp án

- Việc sao in đề phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đề khảo sát được in đến từng học sinh đủ số trang của đề, rõ ràng.

+ Hội đồng sao in đề thực hiện theo đúng Quy chế, an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

4.3. Tổ chức coi khảo sát

- Mỗi phòng cố gắng đảm bảo có hai giáo viên coi.

- Danh sách học sinh dự được sắp xếp học sinh theo thứ tự chữ cái; đảm bảo không quá 2 học sinh một bàn.

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức ở một số đơn vị Giáo dục trong thành phố.

4.4. Tổ chức chấm

Trưởng phòng giáo dục, Giám đốc TTGDTX, hiệu trưởng trường THPT quyết định hình thức tổ chức chấm bài.

5. Kinh phí

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên và một phần học phí hỗ trợ.

6. Chế độ báo cáo

Các báo cáo được gửi bằng cả hai hình thức: qua Email (địa chỉ: khaothihaiphong@gmail.com) và bằng văn bản về Sở GD&ĐT (Phòng Khảo thí, KĐCL&QLNCKH), cụ thể như sau:

- Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2008, các đơn vị báo cáo lịch khảo sát các môn, thời gian và địa điểm tổ chức ra đề, sao in đề.

- Chậm nhất vào ngày 30 tháng 10 năm 2008 các đơn vị báo cáo:

1. Báo cáo tổng hợp kết quả kì khảo sát;

2. Báo cáo số liệu đầu năm học;

3. Đĩa CD đề kiểm tra và đáp án các môn.

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng Phòng giáo dục, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT GDTX có kế hoạch để triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng Khảo thí, KĐCLGD&QLNCKH Sở GD&ĐT qua số điện thoại: 031.841.909; 0912.098.973; 0983.353.184 để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng liên quan;

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: VP; KT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

VŨ VĂN TRÀ