Trang chủ

Sở GD&ĐT

Lịch hoạt động năm hoc 2008-2009 GD Tiểu học
Ngày đăng 20/09/2008 | 12:00 | Lượt xem: 169

lịch hoạt động

năm học 2008-2009 cấp tiểu học hảI phòng

 

Thời gian

Nội dung công việc

Dự kiến địa điểm và đơn vị phối hợp tham gia

 

 

 

9/2008

- Giao ban các PGD.

- Bồi dưỡng Tin học cho CBQL, GVTH.

- Lập báo cáo thống kê số liệu đầu năm.

- Kiểm tra nền nếp chuyên môn đầu năm, kiểm tra trường CQG.

- Hội thảo chuyên đề"Trường học thân thiện, học sinh tích cực"cấp TP.

- Các PGD-ĐT Quận, Huyện.

- Một số trường tiểu học- Tổ chức WUSC.

- Các trường tiểu học - PGD Quận, Huyện.

- Các PGD, các trường TH (1-2 đơn vị).

- PGD các Quận, Huyện.

 

 

 

10/2008

- Kiểm tra công tác Bán trú, 2 buổi/ngày.

- Bồi dưỡng Tin học cho CBQL, GVTH.

- Kiểm tra công tác ứng dụng CNTT trong việc quản lý và dạy học tại các trường tiểu học.

- Tổ chức chuyên đề về chuyên môn cấp TP.

- 1-2 đơn vị PGD-ĐT

 

- Một số trường tiểu học- Tổ chức WUSC.

- Các trường tiểu học – PGD.

 

 

- PGD các Quận, Huyện.

 

 

 

 

11/2008

- Giao ban các PGD.

- Bồi dưỡng Tin học cho CBQL, GVTH.

-Tổ chức thi soạn GAĐT, tư liệu dạy học, ĐDDH điện tử cấp thành phố.

- Kiểm tra chuyên môn, kiểm tra trường CQG.

- Các PGD Quận, Huyện.

- Một số trường tiểu học- Tổ chức WUSC.

- PGD các Quận, Huyện

 

- Các PGD(1-2 đơn vị) Cốt cán chuyên môn các PGD.

 

 

 

 

12/2008

-Thi GV giỏi cấp thành phố.

- Bồi dưỡng Tin học cho CBQL, GVTH.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm cuộc thi soạn GAĐT, ĐDDH thành phố.

- Phát động các đơn vị chuẩn bị ngày Hội CNTT và Festival ngoại ngữ  hàng năm của thành phố.

 

 

- PGD các Quận, Huyện

- Một số trường tiểu học- Tổ chức WUSC.

- PGD Quận, Huyện.

 

- PGD Quận, Huyện.

 

 

 

01/2009

- Giao ban các PGD, tổ chức chuyên đề" ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới PP giảng dạy"

- Bồi dưỡng Tin học cho CBQL, GVTH.

- Kiểm tra chuyên môn các trưòng TH, kiểm tra trường CQG.

- Tham gia ngày Hội CNTT thành phố

 

- Lập báo cáo thống kê chất lượng cuối kỳ 1.

- PGD các Quận, Huyện.

 

 

- Một số trường tiểu học- Tổ chức WUSC.

- Cốt cán chuyên môn các PGD, các trưòng TH (1-2 đơn vị).

- Tổ Tiểu học PGD các quận, huyện.

- PGD Quận, Huyện

 

 

 

02/2009

- Kiểm tra chuyên môn các trưòng TH

Kiểm tra công tác Bán trú, 2 buổi/ngày.

- Tham gia Festival ngoại ngữ thành phố.

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp TP.

 

- Cốt cán chuyên môn các PGD, các trưòng TH (1-2 đơn vị).

- 1-2 đơn vị.

 

- PGD-ĐT các quận huyện.

 

- PGD-ĐT các Quận, Huyện.

 

 

 

 

03/2009

- Giao ban các PGD

- Giao lưu HS giỏi Văn hóa, KTKT, ngoại ngữ, VCĐ

- Kiểm tra chuyên môn các trường TH

 

- Thi giáo viên tổng phụ trách giỏi TP.

- Hội thi Sơn ca

- PGD-ĐT Quận, Huyện

- HS giỏi TP

 

- Cốt cán chuyên môn các PGD-ĐT, trường TH (1-2 đơn vị)

- Thành đoàn HP, PGD-ĐT.

- Thành đoàn HP, PGD-ĐT.

04/2009

- Giao lưu HS giỏi Văn hóa, KTKT, ngoại ngữ, VCĐ.

- Chuẩn bị triển khai kiểm kê MCLTT hàng năm của PEDC

- Hội thi tin học trẻ.

- HS giỏi TP.

 

- PGD-ĐT các Quận, Huyện.

 

- Thành đoàn HP, PGD.

 

 

05/2009

- Giao ban các PGD

- Kiểm tra nề nếp cuối năm.

- Chuẩn bị tổng kết năm học, thống kê báo cáo cuối năm.

- PGD-ĐT các Quận, Huyện.

- PGD-ĐT các Quận, Huyện.

- PGD-ĐT các Quận, Huyện.

06/2009

- Hoàn thành kiểm kê MCLTT.

- Liên hoan "Dũng sĩ nghin việc tốt".

- PGD-ĐT các quận huyện.

- Thành đoàn HP, PGD-ĐT.

07/2009

- Bồi dưỡng giáo viên.

- PGD các quận huyện.

08/2009

- Bồi dưỡng giáo viên.

- PGD các quận huyện.