Trang chủ

Sở GD&ĐT

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi thành phố năm học 2008 - 2009
Ngày đăng 25/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 182

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo; thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố đối với cấp tiểu học. Các phòng Giáo dục - Đào tạo lựa chọn, giới thiệu giáo viên tham gia kỳ thi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung cụ thể như sau:

1- §iÒu kiÖn gi¸o viªn dù  thi

- §· thi vµ ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn d¹y giái cÊp quËn, huyÖn trong 3 n¨m häc (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009)

- Hå s¬ chuyªn m«n ®¹t lo¹i tèt.

 

 

2- Néi dung thi

2.1 §èi víi gi¸o viªn d¹y c¸c m«n v¨n hãa

                Mçi gi¸o viªn thi d¹y 3 tiÕt trong ®ã :

- 1 tiÕt (m«n häc do gi¸o viªn tù chän) thi t¹i quËn, huyÖn.

- 2 tiÕt dù thi t¹i thµnh phè sÏ d¹y 2 m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt cña khèi líp hiÖn ®ang gi¶ng  d¹y.

- §èi víi nh÷ng gi¸o viªn cã häc sinh ®¹t gi¶i nhÊt hoÆc nh× cÊp thµnh phè (Líp 5 - m«n To¸n vµ TiÕng ViÖt – N¨m häc 2006-2007 hoÆc 2007-2008) sÏ dù thi mét m«n To¸n hoÆc TiÕng ViÖt (do gi¸o viªn ®¨ng ký). C¸c phßng gi¸o dôc ®iÒu chØnh ®Ó c©n ®èi sè gi¸o viªn d¹y To¸n víi sè gi¸o viªn d¹y TiÕng ViÖt .

 

 

2.2 §èi víi gi¸o viªn d¹y c¸c m«n ¢m nh¹c, Mü thuËt, ThÓ dôc

- Mçi gi¸o viªn ¢m nh¹c, Mü thuËt hoÆc ThÓ dôc d¹y mét tiÕt theo ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa vµ mét tiÕt theo ®Æc tr­ng cña bé m«n:

+ Gi¸o viªn day m«n ¢m nh¹c thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ cña häc sinh víi chñ ®Ò tù chän trong kho¶ng thêi gian 30 ®Õn 35 phót.

+ Gi¸o viªn d¹y m«n Mü thuËt tr­ng bµy tranh s¶n phÈm cña häc sinh trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tõ n¨m häc 2006 – 2007 ®Õn nay, sè l­îng Ýt nhÊt 15 tranh.

+ Gi¸o viªn d¹y m«n ThÓ dôc tæ chøc thùc hiÖn mét mµn ®ång diÔn cña häc sinh mét líp (ThÓ dôc nhÞp ®iÖu, Aerobic, Vâ thÓ dôc, ...).

 

 

 

3- Sè l­îng gi¸o viªn dù thi

Víi tinh thÇn tiÕt kiÖm thêi gian vµ kinh phÝ, c¸c phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ, vµo ®iÒu kiÖn tæ chøc kú thi ®Ó chän lùa vµ lËp danh s¸ch gi¸o viªn ®¨ng kÝ dù  thi.

Danh s¸ch gi¸o viªn dù thi göi vÒ phßng TiÓu häc vµo ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2008 theo mÉu sau:

 

 

 

Danh s¸ch gi¸o viªn tham gia dù thi gi¸o viªn giái cÊp thµnh phè

N¨m häc 2008-2009

 

S

T

T

tªn

N¨m

sinh

D¹y

líp  

Tr­êng

Sè lÇn thi

®¹t GV d¹y giái  cÊp Q/H

KÕt qu¶ thi

m«n do GV

 chän t¹i Q/H

M«n thi ®¨ng ký

(GV cã HS thi

®¹t gi¶i)

Ghi

chó

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            (L·nh ®¹o phßng ký, ®ãng dÊu)

 

Danh s¸ch lµm trªn EXCEL, göi v¨n b¶n vµ FILE ®Ýnh kÌm vÒ ®Þa chØ : tieuhoc@haiphong.edu.vn

 

 

4-Ph©n côm, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian thi

Ph©n côm quËn, huyÖn vµ ®Æt ®Þa ®iÓm thi t¹i c¸c quËn, huyÖn nh­  sau:

 

               

Côm

QuËn, huyÖn

 §Þa ®iÓm

Ghi chó

1

VÜnh B¶o + Tiªn l·ng

Tiªn L·ng

 

2

An L·o + KiÕn An

KiÕn An

 

3

KiÕn Thôy + §ç S¬n

§å S¬n

 

4

H¶i An + D­¬ng Kinh

H¶i An

 

5

Hång Bµng+ C¸t H¶i

Hång Bµng

 

6

Lª Ch©n

Lª Ch©n

 

7

Ng« QuyÒn

Ng« QuyÒn

 

8

Thñy Nguyªn

Thñy Nguyªn

 

9

An D­¬ng

An D­¬ng

 

­­

- §Þa ®iÓm thi t¹i mét tr­êng tiÓu häc do c¸c phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o, c¸c côm lùa chän.

- Thêi gian thi tõ  20 th¸ng 12 n¨m 2008 ®Õn hÕt th¸ng 2 n¨m 2009. C¸c phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o, c¸c côm chñ ®éng ®¨ng kÝ lÞch thi vµ ®Þa ®iÓm thi víi phßng TiÓu hoc – Së Gi¸o dôc. Thêi gian ®¨ng kÝ chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2008.

- Thêi gian bèc th¨m bµi d¹y 4 ngµy tr­íc ngµy thi.

 

Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc - §µo t¹o ®Ò nghÞ c¸c Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o tæ chøc thi t¹i c¬ së, chän c¸c gi¸o viªn tiªu biÓu ®¹i diÖn cho ®¬n vÞ tham gia dù thi cÊp thµnh phè vµ göi danh s¸ch, lÞch thi ®óng thêi gian ®ång thêi chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c phôc vô cho héi ®ång thi ®¹t kÕt qu¶ tèt.

 

 

                                                                              

 KT.GI¸M §èC

N¬i nhËn:                                                                                Phã gi¸m ®èc

-Nh­ kÝnh göi                                                                        

-L­u

 

 

 

 

        NguyÔn Xu©n Tr­êng