Trang chủ

Sở GD&ĐT

Công văn của Sở Giáo dục- Đào tạo Hải Phòng về việc tập hợp các bài giảng điện tử và chọn các bài giảng điện tử tiêu biểu.
Ngày đăng 18/04/2009 | 12:00 | Lượt xem: 205

Công văn số: 269/SGDĐT-VP, ngày 10 tháng 4 năm 2009. V/v tập hợp các bài giảng điện tử và chọn các bài giảng điện tử tiêu biểu.

Kính gửi: các ông (bà):

                              - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
                              - Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp;
                              - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
                              - Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;
                              - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 và Công văn số  9772/BGDĐT-CNTT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có  công văn số 1309/SGDĐT-VP ngày 10/10/2008 và kế hoạch Số:1061/SGDĐT-VP triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2008-2009 trong ngành Giáo dục Hải Phòng. Theo đó, các đơn vị giáo dục cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
- Đảm bảo 100% giáo viên soạn được ít nhất 01 bài giảng điện tử có chất lượng. (Giáo viên CNTT không được làm thay mà chỉ hướng dẫn hoặc tập huấn kỹ thuật).
- Tổ chức hội thi giáo viên soạn bài giảng điện tử giỏi, Hội thi giáo viên ứng dụng CNTT giỏi trong dạy học cấp trường, cấp huyện; chấm chọn các bài giảng điện tử có chất lượng ghi vào đĩa CD gửi về tổ CNTT Sở  trước ngày 31/12/2008.
Đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa gửi đĩa CD bài giảng điện tử về Sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục triển khai:
-  Tập hợp các bài giảng điện tử của các giáo viên ghi vào đĩa CD (đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, tập hợp mỗi trường mầm non 01 bài giảng, tiểu học: 05 bài giảng, THCS 10 bài giảng tiêu biểu nhất) .
- Lựa chọn 05 bài giảng tiêu biểu nhất của mỗi đơn vị (đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn ở mỗi cấp học 10 bài giảng, riêng mầm non 01 bài giảng tiêu biểu nhất của quận, huyện) ghi vào đĩa CD riêng để gửi bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các đĩa CD bài giảng gửi về tổ Công nghệ thông tin - Văn Phòng Sở
(đ/c Nguyễn Hữu Dương) trước ngày 20/4/2009.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hưởng ứng chủ đề năm học, là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị giáo dục cũng như của ngành giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục chú ý triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này./.
                                                                     

                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                        Đã ký
                                                                               Đỗ Thế Hùng