Trang chủ

Sở GD&ĐT

Công văn hướng dẫn viết SKKN năm học 2008-2009 ngành học PT
Ngày đăng 02/03/2009 | 12:00 | Lượt xem: 192

 

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO


Số:  06/KTh-PGD

V/v  Triển khai viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2008-2009.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

   Quận Ngô Quyền, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Hiệu  trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong quận Ngô Quyền

Thực hiện kế hoạch năm học 2008-2009 của Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các trường về hoạt động: viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2008-2009 như sau:

1- Mục đích yêu cầu:

- Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) là hoạt động chuyên môn hàng năm, là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ giáo viên ngành GD-ĐT. SKKN có tác dụng thúc đẩy sự sáng tạo say mê nghiên cứu khoa học gióp phần mang lại hiệu quả cao trong quản lý, giảng dạy, học tập ở mỗi nhà trường  và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

- Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên được xếp loại là một căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua của tập thể và cá nhân.

2- Định hướng về nội dung viết SKKN.

Nội dung SKKN tập trung vào các nội dung sau:

- Đổi mới hoạt động quản lý giáo dục.

- Đổi mới về phương pháp giảng dạy.

- Đổi mới về nội dung, chương trình sách giáo khoa.

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục.

- Các giải pháp giáo dục khác; ....

3- Quy định về thời gian nộp SKKN.

       a/ Thời gian nộp SKKN.

-          Các trường nộp SKKN về phòng GD-ĐT vào ngày 09 tháng 03 năm 2009.

-          Người nhận: đ/c Vũ Trọng Tài (cả hai cấp học)

       b/ Quy định về nộp SKKN của cá nhân.

Mỗi SKKN nộp về phòng GD-ĐT cho vào một túi cúc gồm:

-          04 quyển SKKN. Trong đó có một quyển không có tên trường, tên người viết và không có đánh giá nhận xét của nhà trường.

-          01 bản cam kết (theo mẫu năm học trước).

       c/ Quy định về nộp SKKN của nhà trường.

 Mỗi trường nộp 01 đĩa CD có tất cả các SKKN của trường mình (file word) và danh sách tổng hợp các SKKN của trường mình theo mẫu sau (file Excel).

Stt

Tên SKKN

Tên người viết

Bộ môn (Khối)

Xếp loại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Nhận được công văn này phòng GD-ĐT yêu cầu các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, trong quá trình thực hiện nếu có vương mắc các trường liên hệ với tổ PT phòng GD-ĐT để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu VT.

TM. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Đào Hồng Tuyến