Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Văn bản số 2917 của UBND Thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 10/05/2021 | 09:17 | Lượt xem: 190
 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:45 | Lượt xem: 612
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ...

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin quốc gia trên không gian mạng

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:43 | Lượt xem: 527
Tình hình mất an toàn, an ninh trên không gian mạng đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các cuộc tấn công vào hệ thống mạng công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng tăng cả về số...

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng trong tình hình mới

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:37 | Lượt xem: 530
Từ đầu thế kỷ 21, thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cuộc cách mạng gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh...

Bảo vệ an ninh mạng là chính vì lợi ích quốc gia,vì lợi ích mọi người

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:33 | Lượt xem: 474
Không ai có thể phủ nhận những lợi ích mà internet đã mang lại cho xã hội cũng như mọi người dân trên thế giới. Tuy nhiên, xuất phát từ mục đích không lành mạnh của một số người mà ngày nay, tính...

Một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo mật dữ liệu

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:28 | Lượt xem: 633
0   2.1. Thực trạng mất an ninh an toàn mạng Trong hệ thống mạng, vấn đề an toàn và bảo mật thông tin đóng một vai trò hết sức quan trọng. An toàn thiết bị, an toàn dữ...

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin mạng

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:26 | Lượt xem: 464
Việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của toàn hệ thống mạng và hệ thống website của các cơ quan nhà nước (CQNN), hạn chế các nguy cơ đe dọa trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ...

Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày đăng 04/12/2018 | 09:24 | Lượt xem: 482
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe rất nhiều thông tin một số vấn đề liên quan về tình hình an ninh chính trị trong nước, tỉnh và thành phố; triển khai quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày...

Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 27/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 831
     Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo...

Kỳ thi giải toán cấp Quốc gia qua internet

Ngày đăng 16/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 824
Để thực hiện chủ đề năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức cuộc thi "Giải toán qua internet" dành cho học sinh phổ thông trên Website: ...

Quyết định ban hành điều lệ giải bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo-2010

Ngày đăng 11/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 683
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức...

Thông tư ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Ngày đăng 27/12/2009 | 12:00 | Lượt xem: 750
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của...

Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở

Ngày đăng 17/12/2009 | 12:00 | Lượt xem: 768
CHÍNH PHỦ _____ Sè:          /2009/N§ - CP D ự thảo lần 2 ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 15/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 786
Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; ...

Thông tư ban hành quy định đánh giá, xếp loại đối với học sinh tiểu học

Ngày đăng 15/11/2009 | 12:00 | Lượt xem: 687
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ...

Hướng dẫn dạy học môn thủ công, kĩ thuật ở tiểu học

Ngày đăng 15/09/2009 | 12:00 | Lượt xem: 735
Kính gửi : Ông (bà) Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đánh giá sâu môn Thủ công, Kĩ thuật ở Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục tiểu học

Ngày đăng 30/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 710
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo     Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm...

Hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học cấp tiểu học và trung học cơ sở

Ngày đăng 14/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 730
Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X và Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới Chương...

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2009 - 2010

Ngày đăng 05/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 798
Q uán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về ti ếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII),...

Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Ngày đăng 18/07/2009 | 12:00 | Lượt xem: 701
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số...